Sinds 1924
Huurcontract
Jachthaven/bootverhuur
Manten
035 - 58 24 551
Oud Loosdrechtsedijk 204
Loosdrecht
HUUROVEREENKOMST VOOR VAARTUIGEN 1. Naam verhuurder De vennootschap onder firma Jachthaven Manten V.O.F. Adres Oud Loosdrechtsedijk 204 Postcode/woonplaats 1231 NG Loosdrecht Telefoon 035 - 58 24 551 Rabobank 33.69.04.940 Website www.bootverhuur-loosdrecht.nl Naam huurder: …..…………………………………………………….. Adres: ….……………………………………………………… Postcode/woonplaats: ……………………………………………… Telefoon: …………………………............................. Geboorte datum huurder: …………………………............................. Type legitimatie en legitimatienummer: …………………………............................. Verhuurder en huurder komen overeen de huur van: Boottype + naam boot: ……………………………......................... Huurprijs: ……………………………...................... Betaalde waarborgsom: ……………………………….................. 2. Verhuurder verklaart te hebben verhuurd en in goede staat en zonder gebreken te hebben afgeleverd aan huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat en zonder gebreken in ontvangst te hebben genomen van de verhuurder, een ………………………………………………………………………………………………………… (naam en type boot). Voor het huren van een sloep moet de huurder minimaal 21 jaar te zijn. Partijen verklaren dat op deze overeenkomst geen andere algemene voorwaarden dan de algemene voorwaarden van verhuurder van toepassing zijn. Een kopie van deze voorwaarden is huurder ter hand gesteld. Huurder verklaart door ondertekening van deze overeenkomst een kopie van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te zijn met de inhoud hiervan. 3. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van ………………… uren / dagen / weken, beginnend op ………………….............................. om ………. uur en derhalve eindigend op ……………....................................................... om ……………. uur. 4. De huurprijs bedraagt voor deze periode inclusief BTW. : …………….. Bij langer gebruik van in het vaartuig dan overeengekomen gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximum verlenging van de huurtijd wordt overschreden. Indien het vaartuig niet binnen de afgesproken maximaal verlengde termijn van …………......................................... van de huurtijd bij de verhuurder weer is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat in het vaartuig te laat wordt terug gebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van een bedrag ad ………......... boete. 5. Bij overdracht van het vaartuig is huurder aan de verhuurder een waarborgsom verschuldigd. De waarborgsom wordt door de verhuurder bij het terugbrengen van het vaartuig aan de huurder gerestitueerd onder aftrek van al hetgeen de huurder uit hoofde van deze overeenkomst aan de verhuurder nog verschuldigd zal zijn. Huurder dient een borg te voldoen ad …………….. (cash voldaan/niet voldaan). 6. Tijdens de verhuurtermijn is de huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de boot en het regelmatig controleren en het eventueel veiligstellen van boot, buitenboordmotor en inventaris van de boot. De huurder is geheel aansprakelijk voor schip en inventaris. De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen van de huurder en derden. Het eigen risico per schadegeval is groot een bedrag ad ………………….. Het vaartuig mag worden gebruikt op alle Nederlandse binnenwateren. Exclusief de grote rivieren/Oosterschelde/Westerschelde/IJsselmeer. Hiervoor geeft de Jachthaven Manten een toestemming af op verzoek. Wij staan het varen van deze watergebieden slechts toe aan huurders met voldoende vaarervaring en een maximale windkracht, die de verhuurder verantwoord vindt. 7. Door ondertekening van deze overeenkomst is de huurder gehouden om omgaand de aanbetaling van maximaal 50% van de overeengekomen totale huursom te voldoen. Het resterende bedrag dient te worden voldaan zoals in artikel 4 van deze overeenkomst is aangegeven doch uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode. 8. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel in het vaartuig door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt. Aldus in tweevoud opgemaakt, Loosdrecht, .................................................................................... (datum) Handtekening verhuurder .............................................................. Handtekening huurder ...........................................................................................
Sinds 1924
Huurcontract
Jachthaven/bootverhuur
Manten
035 - 58 24 551
Oud Loosdrechtsedijk 204
Loosdrecht
HUUROVEREENKOMST VOOR VAARTUIGEN 1. Naam verhuurder De vennootschap onder firma Jachthaven Manten V.O.F. Adres Oud Loosdrechtsedijk 204 Postcode/woonplaats 1231 NG Loosdrecht Telefoon 035 - 58 24 551 Rabobank 33.69.04.940 Website www.bootverhuur-loosdrecht.nl Naam huurder: …..…………………………………………………….. Adres: ….……………………………………………………… Postcode/woonplaats: ……………………………………………… Telefoon: …………………………............................. Geboorte datum huurder: …………………………............................. Type legitimatie en legitimatienummer: …………………………............................. Verhuurder en huurder komen overeen de huur van: Boottype + naam boot: ……………………………......................... Huurprijs: ……………………………...................... Betaalde waarborgsom: ……………………………….................. 2. Verhuurder verklaart te hebben verhuurd en in goede staat en zonder gebreken te hebben afgeleverd aan huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat en zonder gebreken in ontvangst te hebben genomen van de verhuurder, een ………………………………………………………………………………………………………… (naam en type boot). Voor het huren van een sloep moet de huurder minimaal 21 jaar te zijn. Partijen verklaren dat op deze overeenkomst geen andere algemene voorwaarden dan de algemene voorwaarden van verhuurder van toepassing zijn. Een kopie van deze voorwaarden is huurder ter hand gesteld. Huurder verklaart door ondertekening van deze overeenkomst een kopie van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te zijn met de inhoud hiervan. 3. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van ………………… uren / dagen / weken, beginnend op ………………….............................. om ………. uur en derhalve eindigend op ……………....................................................... om ……………. uur. 4. De huurprijs bedraagt voor deze periode inclusief BTW. : …………….. Bij langer gebruik van in het vaartuig dan overeengekomen gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximum verlenging van de huurtijd wordt overschreden. Indien het vaartuig niet binnen de afgesproken maximaal verlengde termijn van …………......................................... van de huurtijd bij de verhuurder weer is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat in het vaartuig te laat wordt terug gebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van een bedrag ad ………......... boete. 5. Bij overdracht van het vaartuig is huurder aan de verhuurder een waarborgsom verschuldigd. De waarborgsom wordt door de verhuurder bij het terugbrengen van het vaartuig aan de huurder gerestitueerd onder aftrek van al hetgeen de huurder uit hoofde van deze overeenkomst aan de verhuurder nog verschuldigd zal zijn. Huurder dient een borg te voldoen ad …………….. (cash voldaan/niet voldaan). 6. Tijdens de verhuurtermijn is de huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de boot en het regelmatig controleren en het eventueel veiligstellen van boot, buitenboordmotor en inventaris van de boot. De huurder is geheel aansprakelijk voor schip en inventaris. De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen van de huurder en derden. Het eigen risico per schadegeval is groot een bedrag ad ………………….. Het vaartuig mag worden gebruikt op alle Nederlandse binnenwateren. Exclusief de grote rivieren/Oosterschelde/Westerschelde/IJsselmeer. Hiervoor geeft de Jachthaven Manten een toestemming af op verzoek. Wij staan het varen van deze watergebieden slechts toe aan huurders met voldoende vaarervaring en een maximale windkracht, die de verhuurder verantwoord vindt. 7. Door ondertekening van deze overeenkomst is de huurder gehouden om omgaand de aanbetaling van maximaal 50% van de overeengekomen totale huursom te voldoen. Het resterende bedrag dient te worden voldaan zoals in artikel 4 van deze overeenkomst is aangegeven doch uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode. 8. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel in het vaartuig door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt. Aldus in tweevoud opgemaakt, Loosdrecht, .................................................................................... (datum) Handtekening verhuurder .............................................................. Handtekening huurder ...........................................................................................